banner
banner2
banner3

Esasy dört markamyz

marka_logo
KONFE
marka_icon_2
marka_icon_4
marka_icon_3
_us_title hakda

biz hakda

Toparymyza hoş geldiňiz

2008-nji ýylda baş toparyň ozalky Mali CONFO Co., Ltd. Afrikada esaslandyryldy, Hytaý-Afrika Söwda palatasynyň geňeş agzasydy.Häzirki wagtda onuň işi dünýäniň 80-den gowrak ýurduna we sebitlerine ýaýrady.Mundan başga-da, Afrikanyň we Günorta-Gündogar Aziýanyň on gowrak ýurdunda golçur kärhanalary bar.

Has giňişleýin gör

Kärhananyň görüşi

Toparymyza hoş geldiňiz

Biziň wezipämiz:Başlygyň her bir işgäri, müşderisi, paýdary we işewür hyzmatdaşy has gowy durmuşda ýaşasyn.
Görüşimiz:Hytaýyň aňtaw gullugy bilen ösýän ýurtlaryň senagatlaşma prosesine goldaw beriň.
Biziň strategiýamyz:Lokalizasiýa, platforma, marka, kanalizasiýa.

Has giňişleýin gör

konfo seriýasy

  • Konfo suwuklygySowuk we ýadawlyga garşy, güýçlendiriji, dört möwsüm öý zerurlygy.
  • Konfo ýagyFatadawlyga garşy we agyryňyzy ýeňilleşdiriň.
Has giňişleýin gör

BOXER seriýasy

  • Insektisid spreýiThehli mör-möjekleri öldüriň Mör-möjekleriň päsgelçiligini gaýtadan ulanyň we öýde rahat ýaşaň
  • Çybynlardan goraýan ýakymly ysly tütetgiÇybynlary ýok etmeýän çybynlar, çybynlary ýok ediň we amatly şert döreder
BOXER
Has giňişleýin gör
nokat
nokat

Papoo seriýasy

  • Howa sowadyjyÖýüňize we daşky gurşawyňyza arassa we arassa howa getiriň,
  • Ueelimaýna, plastmassa, agaç we ş.m. üçin amatly ýelim.
Has giňişleýin gör

Biziň artykmaçlyklarymyz

Önümlerimiziň giň görnüşi bar
artykmaçlyk_1
Durnuk önümiň hili Durnuk önümiň hili

Durnuk önümiň hili

ösen önümçilik tehnologiýasy, berk önüm barlagy we hünärmen üpjün edijiniň audit ulgamy ýokary hilli önüm öndürmek üçin kepillik berýär.
Önüm topary Önüm topary

Önüm topary

100-den gowrak ýurtda we sebitde 20-den gowrak patent, halkara bazarynda meşhur 4 söwda markasy, söwda belligi we patent belligi tamamlandy.
Professional dolandyryş topary Professional dolandyryş topary

Professional dolandyryş topary

Halkara söwda markasy we dolandyryş boýunça 18 ýyllyk tejribe.
Ajaýyp önüm hyzmaty Ajaýyp önüm hyzmaty

Ajaýyp önüm hyzmaty

Bütin dünýäde marka marketingini we hyzmatyny alyp barýan 15 sany göni satuw şahamçasy, 100-den gowrak agent we ýüzlerçe müň bölek terminallary bar.

Önümlerimiz

Önümlerimiziň giň görnüşi bar
Konfo suwuklygy (1200)

Konfo suwuklygy (1200)

Görmek üçin basyň
Konfo suwuklygy (960)

Konfo suwuklygy (960)

Görmek üçin basyň
Konfo ýagy

Konfo ýagy

Görmek üçin basyň
Boksçy insektisid aerozol

Boksçy insektisid aerozol

Görmek üçin basyň
Insektisid aerozolyny bulaşdyrmak

Insektisid aerozolyny bulaşdyrmak

Görmek üçin basyň
Öňki
indiki
Has giňişleýin gör

Sergi maglumatlary

Hytaý medeniýetini we paýhasyny bütin dünýä ýaýradýan sagdyn önümleri ýaýradyň
sergi-1
jia
sergi-2
jia
sergi-3
jia
sergi-4
jia
sergi-5
jia
sergi-6
jia

Kärhana
Habarlar

Kompaniýamyzyň ösüşleri bilen hakyky wagtda habarlaşyň

  • Boks senagat zawody Nigeriýada Lekki erkin zolagynda işe başlady.
  • Täze önümimiziň ajaýyp çykarylyşy: PAPOO MEN Sakgalýan köpük we PAPOO MEN BODY SPRAY

Biz bilen habarlaşmakdan çekinmäň, haýyş bilen basyň.

hyzmatdaş (1)
hyzmatdaş (2)
hyzmatdaş (3)
hyzmatdaş (4)
hyzmatdaş (5)
hyzmatdaş (6)
hyzmatdaş (7)
hyzmatdaş (8)
hyzmatdaş (9)