Biz hakda

Hangzhou Baş Tehnologiýa Ş.

logo

Biziň logotipimiz

Hangzhou baş tehnologiýasynyň nyşany, 6000 ýyl mundan ozal "Hytaýyň ilkinji Lonng" milli hazynasyndan alnan.Güýçli ylgaýyş görnüşi, kosmosda we gudratda gezip ýören lonngyň jadyly güýjüni duýýar.“Lonng” Hytaý milletiniň ruhunyň janydyr we ulalýan, gorkusyz lonng “Hangzhou” baş tehnologiýasynyň ruhy nyşanydyr.Logotip ilkinji hytaý lonngyny we başlygyň C we F harplaryny wizual birleşdirýär.Suwdan çykjak äpet lonng ýaly, güýçli we ýokarlanýar, ýokary tehnologiýa bilen utgaşyp, başlygyň bäş müň ýyllyk kök hytaý medeniýetini görkezýär we häzirki zaman köpmilletli topara öwrülmäge çalyşýar.

Baş medeniýet

Biziň wezipämiz

Başlygyň her bir işgäri, müşderisi, paýdary we işewür hyzmatdaşy has gowy durmuşda ýaşasyn.

Görüşimiz

Hytaýyň aňtaw gullugy bilen ösýän ýurtlaryň senagatlaşma prosesine goldaw beriň.

Biziň strategiýamyz

Lokalizasiýa, platforma, marka, kanalizasiýa.

Esasy gymmaty: Hoşniýetlilik, özara gatnaşyk, öz-özüňi terbiýelemek, täzelik, bitewilik.

● Hoşniýetlilik: Jemgyýet, jemgyýet, özara ösüş.

● Özara düşünişmek: Müşderä peýda getiriň, bilelikde paýlaşyň.

● Öz-özüňi terbiýelemek: Düzgüne boýun bolmak, öz-özüňi terbiýelemek, özüňe goşant goşmak.

● Täzelik: Öwrenmek we giňeltmek üçin hiç wagt durmaň.

● Bütewilik: Adamlara çyn ýürekden çemeleşiň, ygrarlylygy berk saklaň.

Baş topar hakda

2003-nji ýylda Afrikada baş toparyň öňki Mali CONFO Co., Ltd. döredildi.Hytaý-Afrika Söwda palatasynyň geňeş agzasydy.Häzirki wagtda onuň işi dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna we sebitine ýaýrady.Mundan başga-da, Afrikanyň we Günorta-Gündogar Aziýanyň on gowrak ýurdunda golçur kärhanalary bar.

Adaty hytaý medeniýetine esaslanyp, baş toparyň ozalkylary durnukly ösüşi şert hökmünde kabul edýärler we sarp edijilere arzan we ajaýyp önümleri getirmegi maksat edinýärler.Dünýäniň köp ýerinde gözleg we gözleg institutlary we önümçilik bazalary bar, Hytaýyň ýerli tehnologiýalara ajaýyp tehnologiýa we dolandyryş tejribesini girizýär we ýerli ilat bilen bilelikde ösýär.Häzirki wagtda, golçur Boxer Industrial, CONFO we PROPRE, CONFO, OOOLALA, SALIMA we CHEFOMA önümçiliginde öndürilen BOXER we PAPOO öý himiki serişdeleri, Ooolala Azyk senagaty tarapyndan öndürilen ýakymly tagamlar ýerli markalara öwrüldi.

Söýgi bilen doldurylan mahaly asyl islegine ygrarly bolup, baş topar haýyr-sahawat gaznasyny döretdi we käbir kollejlerde we uniwersitetlerde söýgi bilen jemgyýete gaýtaryp bermek üçin baş topar stipendiýalaryny döretdi.

CONFO topary güýç we gaýduwsyzlygy aňladýar we hytaý halkyndan hiç haçan boýun egmezlik we asla ýüz öwürmezlik ruhuny göterýär.“Kungfu” ruhuny miras alarys we Hytaý medeniýeti we ösen öndürijiligi bilen ösýän ýurtlaryň senagatlaşma prosesini ösdürmäge bagyşlarys we bütin dünýädäki adamlaryň saglygy we gözelligi üçin köp iş ederis.

Baş edaramyz

zawod-1
zawod-2
zawod-3
zawod-4
zawod-5
zawod-6
zawod-6

Üstünligimiz

Topar (5)

Professional dolandyryş topary

Halkara söwda markasy we dolandyryş boýunça 20 ýyllyk tejribe.

pro_ca

Önüm topary

100-den gowrak ýurtda we sebitde 20-den gowrak patent, halkara bazarynda meşhur 4 söwda markasy, söwda belligi we patent belligi tamamlandy.

takmynan-img-2

Durnuk önümiň hili

Ösen önümçilik tehnologiýasy, önümi berk barlamak we hünärmen üpjün edijiniň audit ulgamy ýokary hilli önüm öndürmek üçin kepillik berýär.

takmynan-img-1

Ajaýyp önüm hyzmaty

Bütin dünýäde marka marketingini we hyzmatyny alyp barýan 15 sany göni satuw şahamçasy, 100-den gowrak agent we ýüzlerçe müň bölek terminallary bar.