Fatadawlyga garşy konfo suwuklygy (960)

Gysga düşündiriş:

“CONFO LIQUIDE” önümi adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galypdyr we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär. Bu biziň işimizi 30-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratýar.Mundan başga-da, dünýäniň köp ýerinde golçur kärhanalarymyz, gözleg-barlag edaralarymyz we önümçilik bazalarymyz bar.

Önümiň reňki, Camphor agajy, nan we cetera ýaly tebigy ösümliklerden alnan açyk ýaşyl suwuklykdyr.Häzirki aýlyk önümçilik 8,400,000 bölek.Aýratyn ysy, salkyn we ysly önümi çybynlary ýok etmekde, gijilewüklerden dynmak, sowatmak we agyrylary aýyrmak üçin uly täsir edýär.Görnükli täsirler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş ony Afrika bazarynda, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bazary, Europeanewropa bazary we Aziýa bazarynda öňdebaryjy edýär.Diňe bu däl, bu pudakda öňdebaryjy marka bolmak.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Konfo suwuklygy (960)

“CONFO LIQUIDE” önümi adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galypdyr we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär. Bu biziň işimizi 30-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratýar.Mundan başga-da, dünýäniň köp ýerinde golçur kärhanalarymyz, gözleg-barlag edaralarymyz we önümçilik bazalarymyz bar.

Önümiň reňki, Camphor agajy, nan we cetera ýaly tebigy ösümliklerden alnan açyk ýaşyl suwuklykdyr.Häzirki aýlyk önümçilik 8,400,000 bölek.Aýratyn ysy, salkyn we ysly önümi çybynlary ýok etmekde, gijilewüklerden dynmak, sowatmak we agyrylary aýyrmak üçin uly täsir edýär.Görnükli täsirler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş ony Afrika bazarynda, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bazary, Europeanewropa bazary we Aziýa bazarynda öňdebaryjy edýär.Diňe bu däl, bu pudakda öňdebaryjy marka bolmak.

ýadawlyga garşy-konfo-suwuklyk (960) -1
ýadawlyga garşy-konfo-suwuklyk (960)
jikme-jiklikler-3
jikme-jiklik (2)

CONFO LIQUID-iň funksiýalary barada doly düşündiriş aşakdaky ýaly

Sowuklamalary we burun dykylmalaryny, üsgülewigi we kelle agyryny, ulaglarda we gämilerdäki hereket kesellerini, gögermeleri, süňkleri we myşsalaryň agyrysyny, garyn agyrysyny we ýanmagy, bokurdak agyrysyny we agzyň ýaralaryny, aýaklaryň çişmegi we aýaklaryň we aýaklaryň ysyny, ulanylyp bilner. aşaky ys we çybyn rulonynyň täsirliligini ýokarlandyrmak, tomus yssysyny arassalamak we güýç-kuwwat bermek.Ahyrynda, diş agyrylary we amatly hammam üçin suwa düşýän suwa 2-6 damja goşup bilersiňiz.

Ulanylyşy

Daşarky ulanmak üçin: Zeper ýeten ýere azajyk CONFO LIQUID ulanyň.Burun dykylmagy we kelle agyry üçin maňlaýa we ybadathanalara CONFO LIQUID ýaýlaň.Budda 1-den 2 damja CONFO LIQUID goşuň we burnuňyza dolduryň, birnäçe gezek gaýtalanandan soň işlär.

Konfo suwuklygy (977)

Amatsyz bolanda CONFO LIQUID saýlaň.Maglumatlary gaplap bilersiňiz

Bir çüýşe (3ml)

6 çüýşe / asma

8 üýtgediji / guty

20 guty / karton

960 çüýşe / karton

Jemi agramy: 24 kg

Kartonyň ululygy: 705 * 325 * 240 (mm)

20 nahar gap: 500 karton

40HQ gap: 1150 karton

01
03
02
Konfo suwuklygy (968)

“Confo” -y 1-nji belgili ýeňillik saýlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler