Mör-möjeklere garşy boksçy insektisid aerozol spreýi (300ml)

Gysga düşündiriş:

Boksçy insektisid spreýiumuman çybynlary we näsazlyklary ýok edýän köp maksatly insektisid spreýidir;tarakanlar, garynjalar, milpede, uçýan we goýun tomzagy.Önüm piretroid serişdelerini täsirli maddalar hökmünde ulanýar.Ony içerde we daşarda ulanyp bolýar.“Boxer Industrial Co. Limited” esasy we beýleki dezinfeksiýa, antibakterial we zyýanly önümler hökmünde çybynlara we insektisid önümlerine garşy gündelik himiki serişdeleri öndürýär we öndürýär.Qualityokary hilli, arzan bahasy, saglygy goraýyş we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri sebäpli ol giňden garşylanýar, dünýäde uly ilatdan lezzet alýar.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Boksçy insektisid aerozol (300ml)

Boksçy insektisid spreýiumuman çybynlary we näsazlyklary ýok edýän köp maksatly insektisid spreýidir;tarakanlar, garynjalar, milpede, uçýan we goýun tomzagy.Önüm piretroid serişdelerini täsirli maddalar hökmünde ulanýar.Ony içerde we daşarda ulanyp bolýar.“Boxer Industrial Co. Limited” esasy we beýleki dezinfeksiýa, antibakterial we zyýanly önümler hökmünde çybynlara we insektisid önümlerine garşy gündelik himiki serişdeleri öndürýär we öndürýär.Qualityokary hilli, arzan bahasy, saglygy goraýyş we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri sebäpli ol giňden garşylanýar, dünýäde uly ilatdan lezzet alýar.

Boksçy-insektisid-aerozol- (1)
Ha6936486de0a4db6971d9c56259f9ed8O
Boksçy-insektisid-aerozol- (8)

Önümiň işleýşi

Ulanylmazdan ozal çüýşäni gowy silkäň.

Çybynlary we çybynlary öldürmek üçin: gapylary we penjireleri ýapyň, çüýşäni dik tutuň we degişli mukdarda dezinizasiýa zerur ýerlere ep-esli pürküň.10 inedördül metre 8-10 sekunt sepmegi dowam etdiriň.Tarakanlary, garynjalary we garynjalary öldürmek üçin: göni mör-möjeklere ýa-da olaryň ýaşaýan ýerlerine we awlaryna pürküň.Her inedördül metre 1-3 sekunt sepmegi dowam etdiriň.Püskürenden soň derrew goýuň.Howa çalmagy üçin gapylary we penjireleri 20 minutda açyň.

Seresaplyk

Otaga girmezden ozal ýeterlik howa çalşygy zerur.Adamlara, haýwanlara, iýmitlere ýa-da saçak gaplaryna pürkmäň.Bu ýapyk gämi, çüýşäni deşmäň.Allergiýasy bolan adamlar bu önümi ulanmaly däldirler.Ulanyş wagtynda oňaýsyz täsirler ýüze çyksa, ulanmagy bes ediň we derrew lukmançylyk kömegini alyň.Ulanylandan soň elleriňizi ýuwmagyňyzy haýyş edýäris.Gözler bilen aragatnaşygy suw bilen ýuwuň we derrew lukmançylyk kömegini alyň.

Saklamak we daşamak üçin

Çagalardan daşda durmagyňyzy haýyş edýäris.Salkyn we gurak ýerlerde saklaň.Iýmit, içgiler, içgiler, tohumlar, ýanýan we partlaýjy önümler bilen saklamaň we daşamaň.Gün şöhlesine göni aragatnaşykdan gaça durmagyňyzy haýyş edýäris.

Boksçy insektisid spreýi 300 ml, 600ml dürli paket ululykda bolýar

Bukja maglumatlary

300ml / çüýşe

600ml / çüýşe

24 çüýşe / karton (300ml)

Jemi agramy: 6.3kgs

Kartonyň ululygy: 320 * 220 * 245 (mm)

20 nahar gap: 1370 karton

40HQ konteýner: 3450 karton

Boksçy-Insektisid-Aerosol-2
Boksçy-insektisid-aerozol-1

Boksçy insektisid Aerosol maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:


  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň