Mör-möjeklere garşy garyjy insektisid aerozol spreýi

Gysga düşündiriş:

Çybynlaryň 2450-den gowrak görnüşi bar we olar saglyga howp salýar, şeýle hem adamlar we itler üçin bizar edýär.Bu töwekgelçiligi azaltmak üçin “Boxer Industrial Co., Ltd” köp maksatly Aerosol insektisid spreýini öndürip, oňa girdi.Önüm Hytaýyň däp bolan medeniýetini miras aldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär.1,1% Aerosol insektisid, 0,3% Tetrametrin, 0,17% sipermetrin we 0,63% S-bioalletrinden öndürilýär.Piretroid serişdelerini täsirli maddalar hökmünde ulanmak, çybynlary, çybynlary, tarakanlary (ylmy ady: Blattodea), garynjalar, Milipede, Goňur tomzagy we burunlary netijeli öldürip biler.Qualityokary hilli, arzan baha, saglyk we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri biziň işimizi 30-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratýar.Mundan başga-da, dünýäniň köp ýerinde golçur kärhanalarymyz, gözleg-barlag edaralarymyz we önümçilik bazalarymyz bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Insektisid aerozolyny bulaşdyrmak (300ml)

Çybynlaryň 2450-den gowrak görnüşi bar we olar saglyga howp salýar, şeýle hem adamlar we itler üçin bizar edýär.Bu töwekgelçiligi azaltmak üçin “Boxer Industrial Co., Ltd” köp maksatly Aerosol insektisid spreýini öndürip, oňa girdi.Önüm Hytaýyň däp bolan medeniýetini miras aldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär.1,1% Aerosol insektisid, 0,3% Tetrametrin, 0,17% sipermetrin we 0,63% S-bioalletrinden öndürilýär.Piretroid serişdelerini täsirli maddalar hökmünde ulanmak, çybynlary, çybynlary, tarakanlary (ylmy ady: Blattodea), garynjalar, Milipede, Goňur tomzagy we burunlary netijeli öldürip biler.Qualityokary hilli, arzan baha, saglyk we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri biziň işimizi 30-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratýar.Mundan başga-da, dünýäniň köp ýerinde golçur kärhanalarymyz, gözleg-barlag edaralarymyz we önümçilik bazalarymyz bar.

Müşderilerimiziň isleglerine we isleglerine düşünýändigimiz sebäpli, boksçy insektisid spreýi 300 ml & 600ml iki dürli paket ululygynda gelýär we ulanandan soň ajaýyp ys berýär.

Mör-möjekleri öldürmek spreýini ulanmak gaty aňsat we ýönekeý.Çybynlary we çybynlary öldürmek üçin çüýşäni ulanmazdan ozal silkläň.Gapylary we penjireleri ýapyň, çüýşäni dik tutuň we degişli mukdarda dezinfeksiýa zerur ýerlere pürküň.10 inedördül metre 8-10 sekunt sepmegi dowam etdiriň.

Tarakanlary, garynjalary we garynjalary öldürmek üçin gönüden-göni mör-möjeklere ýa-da olaryň ýaşaýan ýerlerine we awlaryna pürküň.

Dökülenden soň derrew çykyň, 20 minutda howa çalmagy üçin gapylary we penjireleri açyň.Otaga girmezden ozal ýeterlik howa çalşygy zerurdyr.

Göz bilen degseňiz, suw bilen ýuwuň we derrew lukmançylyk kömegine ýüz tutuň.Tötänleýin agzyna girse ýa-da dem alsa, ýuwutma.Bellik we görkezme bilen derrew lukmançylyk kömegini alyň.Derä degen bolsaňyz, sabyn suwy bilen ýuwuň we arassa suw bilen ýuwuň.

Bulaşdyrmak - Insektisid-Aerosol- (1)
Bulaşdyrmak - Insektisid-Aerozol- (3)
Bulaşdyrmak - insektisid-aerozol- (2)

Bukja maglumatlary

300ml / çüýşe

24 çüýşe / karton (300ml)

Jemi agramy: 6.3kgs

Kartonyň ululygy: 320 * 220 * 245 (mm)

20 nahar gap: 1370 karton

40HQ konteýner: 3450 karton

Bulaşdyrmak - Insektisid-Aerozol- (5)
Bulaşdyrmak - Insektisid-Aerozol- (6)

Insektisid Aerozolyny bulaşdyrmak maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň