Confo balzam

  • Agyryga garşy massa cream krem ​​sary kono ösümlik balzam

    Agyryga garşy massa cream krem ​​sary kono ösümlik balzam

    Confo balzamdiňe bir ownuk balzam däl, önümi bazardaky beýleki balzamlardan aýyrýan mentolum, kamfora, wazelin, metil salisilat, darçyn ýagy, timol.Bu, “Confo” balzamyny günbatar Afrikada iň köp satylýan önümimiziň birine öwürdi.Bu önümler Hytaýyň ösümlik medeniýetini we Hytaýyň häzirki zaman tehnologiýasyny miras aldy.Önümiň işleýşi;“Confo Balm” -yň işjeň bölekleri ösümliklerden alynýar we darçyn ýagy bilen bilelikde saklanýar.Bu ekstraktiwler gysga wagtyň içinde oňaýsyzlyk duýgusyny döredip, agyrydan daşlaşdyrýan hyzmat edip, agyryny aýyrýar diýip hasaplanýar.Önüm çişmegi we agyryny, daşky kelle agyryny, gany stimulirlemek, derini gyjyndyrmak we bil agyrylaryny bejermek üçin ulanylýar.Konfo balzam köplenç dürli agyrylary, arka agyrylaryny, bogun agyrylaryny, berkligi, spreýleri we artrit agyrysyny ýeňilleşdirmek üçin ulanylýar.Önüm agyry meýdanyna ýüzleý ulanylýan we deriniň üsti bilen sorulýan krem ​​ýaly gelýär.Bu önüm “Sino Confo Group” tarapyndan ähli konfo önümlerini öndürýär.