Konfo suwuk (1200)

  • Tebigy narpyz zerur konfo suwuklygy 1200

    Tebigy narpyz zerur konfo suwuklygy 1200

    Konfo suwuklygy siziň efir ýagyňyz we rahatlandyryjy duýgyňyzdyr.Konfo suwuklygy tebigy nan ýagyny öz içine alýan saglyk önümleri seriýasy we beýlekiler tarapyndan doldurylýar tebigy haýwanlardan we ösümlik ekstraktlaryndan öndürilen önümler.Bu önümler adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galyp, häzirki zaman hytaý tehnologiýasy bilen üstüni ýetirýär.Konfo suwuklygykamfor agajyndan, nanadan, kamfordan, ewkaliptden, darçyn we mentoldan 100% tebigydyr.Önümiň maksady dynç almak we myşsalaryňyzy köşeşdirmek, güýjüňizi täzelemek, hereket keseliňizi täzelemek, burnuňyzy ýapmak, çybynlara we çybynlara garşy dişlemek, kelle agyry we diş agyrysyny aýyrmak.Görnükli effektler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş günbatar Afrikada uly täsir galdyrýar.Önümiň tebigy nan ysy bedene we buruna ýakymly edýär.