Konfo suwuk (960)

  • Fatadawlyga garşy konfo suwuklygy (960)

    Fatadawlyga garşy konfo suwuklygy (960)

    “CONFO LIQUIDE” önümi adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galypdyr we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär. Bu biziň işimizi 30-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratýar.Mundan başga-da, dünýäniň köp ýerinde golçur kärhanalarymyz, gözleg-barlag edaralarymyz we önümçilik bazalarymyz bar.

    Önümiň reňki, Camphor agajy, nan we cetera ýaly tebigy ösümliklerden alnan açyk ýaşyl suwuklykdyr.Häzirki aýlyk önümçilik 8,400,000 bölek.Aýratyn ysy, salkyn we ysly önümi çybynlary ýok etmekde, gijilewüklerden dynmak, sowatmak we agyrylary aýyrmak üçin uly täsir edýär.Görnükli täsirler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş ony Afrika bazarynda, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bazary, Europeanewropa bazary we Aziýa bazarynda öňdebaryjy edýär.Diňe bu däl, bu pudakda öňdebaryjy marka bolmak.