Konfo ýagy

  • Agyryga garşy myşsanyň kelle agyry sary ýagy

    Agyryga garşy myşsanyň kelle agyry sary ýagy

    Konfo ýagy“Sino Confo” topary tarapyndan işlenip düzülen arassa tebigy haýwanlardan we ösümliklerden öndürilen saglygy goraýyş önümleriniň seriýasy.Önümiň düzümi nan ýagy, holli ýag, kamfor ýagy we darçyn ýagydyr.Önüm Hytaýyň adaty ösümlik medeniýeti bilen baýlaşdyryldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirildi.Müşderiler önümi ulananlarynda gazanylýan inkär edip bolmajak netijeler sebäpli bazardaky iň oňat önüm.Görnükli effektler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş ony günbatar Afrikada üstünlik gazanýar.Önüm, esasanam periarthrit, myşsa agyrylary, süňk giperplaziýasy, agaç myşsalarynyň dartylmagy, trawmatiki şikesler ýaly ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar.Uteiti agyrydan ýa-da dowamly agyrydan, bogun agyrylaryndan, myşsalaryň agyrysyndan, süňklerden, arka agyrysyndan, dowamly çişmeginden ýa-da revmatoid artritinden ejir çekýän bolsaňyz, Confo ýagy agyryny dolandyrmak arsenalyna goşmak isleýän indiki zadyňyz bolup biler.Confo ýagy agyrydan dynýar, gany güýçlendirýär we bedende çişmegi aýyrýar