Insektisid aerozolyny bulaşdyrmak (300ml)

  • Mör-möjeklere garşy garyjy insektisid aerozol spreýi

    Mör-möjeklere garşy garyjy insektisid aerozol spreýi

    Çybynlaryň 2450-den gowrak görnüşi bar we olar saglyga howp salýar, şeýle hem adamlar we itler üçin bizar edýär.Bu töwekgelçiligi azaltmak üçin “Boxer Industrial Co., Ltd” köp maksatly Aerosol insektisid spreýini öndürip, oňa girdi.Önüm Hytaýyň däp bolan medeniýetini miras aldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär.1,1% Aerosol insektisid, 0,3% Tetrametrin, 0,17% sipermetrin we 0,63% S-bioalletrinden öndürilýär.Piretroid serişdelerini täsirli maddalar hökmünde ulanmak, çybynlary, çybynlary, tarakanlary (ylmy ady: Blattodea), garynjalar, Milipede, Goňur tomzagy we burunlary netijeli öldürip biler.Qualityokary hilli, arzan baha, saglyk we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri biziň işimizi 30-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratýar.Mundan başga-da, dünýäniň köp ýerinde golçur kärhanalarymyz, gözleg-barlag edaralarymyz we önümçilik bazalarymyz bar.