Sorag-jogap

1. MOQ kompaniýasy näme??

bizde iň az sargyt mukdary haýyşy ýok , sebäbi ýurduň köp böleginde ammarymyz ýa-da wekilimiz bar, zerur mukdarda size iberip bileris.

Productsöne önümleriňizi öz markaňyz bilen sazlamak isleseňiz, iň bolmanda 20 HQ konteýner satyn almalysyňyz

2. Näme üçin çybyn rulonymyz tebigat süýümli ösümlik materiallary?

Adatça gara uglerod rulony bilen deňeşdirilende, rulonymyz, adatça müşderi ony “kagyz rulony” diýip atlandyrýar, rulonymyz daşky gurşaw, bozulmaz, aňsat transportdyr.

3. näme üçin çybyn rulon önümimiziň içinde durmaýar?

Dünýä çybyn rulon bazarynda ähli stend demir metaldan ýasalýar, demir ýer ýüzünde täzelenip bolmaýan resoudyr.Resousy tygşytlamak üçin ýatyrýarys.Mundan başga-da, stend şekilli, çagalara şikes ýetmek howpy bar.

4. CONFO suwuk 960 bilen CONFO suwuk 1200 arasynda näme tapawut bar? 

şol bir önüm, ýeke-täk tapawut diňe gaplamada.CONFO suwuk 960 asyjyda gaplanýar, ýöne CONFO 1200 kagyz guty bilen gaplanýar.

5. CONFO balzam bilen CONFO pommade arasynda näme tapawut bar?

CONFO pommade, oňurga agyrysyndan dynmaga, çişmegi, deriniň gyjyndyrylmagyny we hereket kesellerini azaltmaga kömek edýär, ýöne CONFO balzam süňk agyrylary, arka agyrylary ýaly agyrylary ýeňilleşdirýär we ş.m.