Saglygy goraýyş önümleriniň seriýasy

 • Tebigy narpyz zerur konfo suwuklygy 1200

  Tebigy narpyz zerur konfo suwuklygy 1200

  Konfo suwuklygy siziň efir ýagyňyz we rahatlandyryjy duýgyňyzdyr.Konfo suwuklygy tebigy nan ýagyny öz içine alýan saglyk önümleri seriýasy we beýlekiler tarapyndan doldurylýar tebigy haýwanlardan we ösümlik ekstraktlaryndan öndürilen önümler.Bu önümler adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galyp, häzirki zaman hytaý tehnologiýasy bilen üstüni ýetirýär.Konfo suwuklygykamfor agajyndan, nanadan, kamfordan, ewkaliptden, darçyn we mentoldan 100% tebigydyr.Önümiň maksady dynç almak we myşsalaryňyzy köşeşdirmek, güýjüňizi täzelemek, hereket keseliňizi täzelemek, burnuňyzy ýapmak, çybynlara we çybynlara garşy dişlemek, kelle agyry we diş agyrysyny aýyrmak.Görnükli effektler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş günbatar Afrikada uly täsir galdyrýar.Önümiň tebigy nan ysy bedene we buruna ýakymly edýär.

 • Fatadawlyga garşy konfo suwuklygy (960)

  Fatadawlyga garşy konfo suwuklygy (960)

  “CONFO LIQUIDE” önümi adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galypdyr we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär. Bu biziň işimizi 30-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratýar.Mundan başga-da, dünýäniň köp ýerinde golçur kärhanalarymyz, gözleg-barlag edaralarymyz we önümçilik bazalarymyz bar.

  Önümiň reňki, Camphor agajy, nan we cetera ýaly tebigy ösümliklerden alnan açyk ýaşyl suwuklykdyr.Häzirki aýlyk önümçilik 8,400,000 bölek.Aýratyn ysy, salkyn we ysly önümi çybynlary ýok etmekde, gijilewüklerden dynmak, sowatmak we agyrylary aýyrmak üçin uly täsir edýär.Görnükli täsirler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş ony Afrika bazarynda, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bazary, Europeanewropa bazary we Aziýa bazarynda öňdebaryjy edýär.Diňe bu däl, bu pudakda öňdebaryjy marka bolmak.

 • Confo inhaler superbar

  Confo inhaler superbar

  ConfoSýokarky panel adaty haýwanlardan we ösümliklerden alynýan inhaler görnüşidir.Önümiň düzümi mentoldan, ewkalipt ýagyndan we boroldan ýasalýar.Önüm adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galyp, häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär.Bu kompozisiýa “Confo Super” -ni bazardaky beýleki önümlerden tapawutlandyrýar.Önümiň ysly ysy bar we burnuna ýakymly ys berýär.“Confo Superbar” size kelle agyryny, ýadawlygy, aladany, hereket keselini, gipoksiýany, howa keselini, burnuňy doldurmak, rahatsyzlyk, baş aýlanmakdan dynmaga kömek edýär.Önümiň agramy 6 dürli reňk bilen 1g, asgyçda 6 bölek, gutuda 48 bölek we kartonda 960 bölek bar.“Confo Superbar” Afrika bazarynda iň köp satylan önüm bolmagyny dowam etdirýär.SaýlaňConfo Superbarýeňillik saýlamagyňyz hökmünde.

 • Agyryga garşy massa cream krem ​​sary kono ösümlik balzam

  Agyryga garşy massa cream krem ​​sary kono ösümlik balzam

  Confo balzamdiňe bir ownuk balzam däl, önümi bazardaky beýleki balzamlardan aýyrýan mentolum, kamfora, wazelin, metil salisilat, darçyn ýagy, timol.Bu, “Confo” balzamyny günbatar Afrikada iň köp satylýan önümimiziň birine öwürdi.Bu önümler Hytaýyň ösümlik medeniýetini we Hytaýyň häzirki zaman tehnologiýasyny miras aldy.Önümiň işleýşi;“Confo Balm” -yň işjeň bölekleri ösümliklerden alynýar we darçyn ýagy bilen bilelikde saklanýar.Bu ekstraktiwler gysga wagtyň içinde oňaýsyzlyk duýgusyny döredip, agyrydan daşlaşdyrýan hyzmat edip, agyryny aýyrýar diýip hasaplanýar.Önüm çişmegi we agyryny, daşky kelle agyryny, gany stimulirlemek, derini gyjyndyrmak we bil agyrylaryny bejermek üçin ulanylýar.Konfo balzam köplenç dürli agyrylary, arka agyrylaryny, bogun agyrylaryny, berkligi, spreýleri we artrit agyrysyny ýeňilleşdirmek üçin ulanylýar.Önüm agyry meýdanyna ýüzleý ulanylýan we deriniň üsti bilen sorulýan krem ​​ýaly gelýär.Bu önüm “Sino Confo Group” tarapyndan ähli konfo önümlerini öndürýär.

 • Sowuk we serginlediji krem ​​konfo pommade

  Sowuk we serginlediji krem ​​konfo pommade

  Agyry we rahatsyzlyk bilen iş salyşýarsyňyzmy?Sen ýeke däl

  “Confo Pommade”, zerur we ýeňil krem ​​duýgusy.Önüm hytaý ösümlik lukmançylygyny we häzirki zaman tehnologiýasyny miras aldy.“Confo pommade” 100% tebigydyr;önüm kamfora, nan we ewkaliptden alynýar.Önümiň işjeň maddalary mentol, Kamphora, Wazelin, metil salisilat, eugenol, mentol ýagyndan durýar.Kamphor we mentol garşy çykýarlar.Garşy çykýanlar agyry duýgusyny basyp ýatyrýar we islendik oňaýsyzlygy ýeňilleşdirýär.Önümiň maksady, oňurga agyrysyndan dynmak, çişmegi, baş aýlanmagy, deriniň gyjyndyrylmagyny we hereket kesellerini azaltmakdyr.Önüm dynç almak, myşsalaryňyzy köşeşdirmek, güýjüňizi täzelemek we çalt aralaşmak üçin.Önümiň aşa güýçli formulasy myşsalarda agyrylary we rahatsyzlygy köşeşdirmek üçin derä çuňňur aralaşýar.

 • Agyryga garşy myşsanyň kelle agyry sary ýagy

  Agyryga garşy myşsanyň kelle agyry sary ýagy

  Konfo ýagy“Sino Confo” topary tarapyndan işlenip düzülen arassa tebigy haýwanlardan we ösümliklerden öndürilen saglygy goraýyş önümleriniň seriýasy.Önümiň düzümi nan ýagy, holli ýag, kamfor ýagy we darçyn ýagydyr.Önüm Hytaýyň adaty ösümlik medeniýeti bilen baýlaşdyryldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirildi.Müşderiler önümi ulananlarynda gazanylýan inkär edip bolmajak netijeler sebäpli bazardaky iň oňat önüm.Görnükli effektler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş ony günbatar Afrikada üstünlik gazanýar.Önüm, esasanam periarthrit, myşsa agyrylary, süňk giperplaziýasy, agaç myşsalarynyň dartylmagy, trawmatiki şikesler ýaly ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar.Uteiti agyrydan ýa-da dowamly agyrydan, bogun agyrylaryndan, myşsalaryň agyrysyndan, süňklerden, arka agyrysyndan, dowamly çişmeginden ýa-da revmatoid artritinden ejir çekýän bolsaňyz, Confo ýagy agyryny dolandyrmak arsenalyna goşmak isleýän indiki zadyňyz bolup biler.Confo ýagy agyrydan dynýar, gany güýçlendirýär we bedende çişmegi aýyrýar

 • Süňklere garşy boýnuň agyrysy gips taýagy

  Süňklere garşy boýnuň agyrysy gips taýagy

  Confo sain gipsZeper ýetmedik deride ýylylyk öndürmek üçin ulanylýan çişmä garşy hereketli dermanly agyryny aýyrýan gipsdir.Bu önüm adaty hytaý ösümlik lukmançylygyny miras aldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirildi.Konfo agyrylara garşyrelýef hoşboý ysly goňur sary gips bölegi.Gan akmagyna kömek etmek we çişmegi aýyrmak we agyryny ýeňilleşdirmek.Şeýle hem trawmatiki şikesleri, myşsalaryň süzülmesini, periartrit, artralagiýa, süňk giperplaziýasy, myşsa agyrylary we ş.m. kömekçi bejergide ulanyň. Gips deň derejede deşilýär we ýelimlenýän ýer silikon kagyz bilen goralýar.24 sagada çenli agyryny aýyrýan ekstraktlaryň gözegçilikde goýberilmegini üpjün edýär.Şonuň üçin gaýtadan ýüz tutmagy dowam etdirmegiň zerurlygy ýok.Egin-eşigiň aşagyndan aýrylmaýar.Şeýle hem revmatiki şertlerde, arka agyrylaryny bejermekde, nerwleriň çişmeginde, myşsalaryň berkliginde, bogunlaryň çişmeginde ulanylýar.“Confo” agyry gips gips görnüşinde güýçli täsirli agyryny ýeňilleşdirýär.