Öý önümleriniň seriýasy

 • Papoo ýuwujy suwuklyk

  Papoo ýuwujy suwuklyk

  Kir ýuwujy serişdäniň täsirli düzüm bölegi, esasan, ion däl surfaktantdyr we gurluşyna gidrofil ujy we lipofil ujy girýär.Lipofil ujy menek bilen birleşýär, soňra fiziki hereketi (el bilen sürtmek we maşyn hereketi ýaly) matany matadan aýyrýar.Şol bir wagtyň özünde, surfaktant suwuň dartylmagyny peseldýär, şonuň üçin suw matanyň ýüzüne baryp biler we täsirli maddalar rol oýnap biler Kir ýuwmak iň adaty zat ...
 • PAPOO ýangyn ýaragy

  PAPOO ýangyn ýaragy

  Ot ýakýan, açyk aşpeziň bir görnüşine degişli täze açyk önüm.Bar bolan butan gaz bakyndan alnan ot ýakmak guraly.Meýdan bişirijisi, adatça, nahar bişirmek we meýdanda suw gaýnatmak üçin ulanylýan peçiň kellesini we ýangyjyny (butan gaz çüýşesini) aňladýar, götermek gaty amatly.Fakel peç kellesiniň ýerini alýar, alawy belli bir ýerden azat edýär we ýyladyş we weldi üçin silindr ýalyn emele getirýän gazyň ýanmagyna gözegçilik edýär ...
 • PAPOO Erkekler köpük syrmak

  PAPOO Erkekler köpük syrmak

  Saç syrmak, saç syrmakda ulanylýan derini bejermek önümidir.Onuň esasy düzüm bölekleri suw, sýrfaktant, suw emulsiýa kremindäki ýag we çygly, deriniň we deriniň arasyndaky sürtülmäni azaltmak üçin ulanylyp bilner.Saç syrdyrylanda derini iýmitlendirip, allergiýa garşy durup, derini ýeňilleşdirip we gowy nemlendiriji täsir edip biler.Derini uzak wagtlap goramak üçin nemlendiriji film döredip biler.Saç syrmak erkekleriň gündelik durmuşynyň möhüm bölegidir.Bazarda esasan elektrik we elde saklaýjylar bar.F ...
 • Täze önümimiziň ajaýyp çykarylyşy: PAPOO MEN BODY SPRAY

  Täze önümimiziň ajaýyp çykarylyşy: PAPOO MEN BODY SPRAY

  Hoşboý ysly spreý, bedene hoşboý ys sepmek, bedeniň hoşboý ysyny saklamak we ulanyjylara deňeşdirip bolmajak salkyn we şatlykly tolgunmak üçin ulanylýar.Dezodorant spreý esasan goltuk üçin ulanylýar, bu goltugyň derlemeginiň öňüni alyp biler, dörän aşa köp ysyň öňüni alyp biler we goltugy täze we rahat saklar.Tomusda adaty gündelik önüm.Spreýiň iş ýörelgesi, basyş gämisindäki howanyň täsirli ingre deň derejede pürkmegi üçin aerozoly iteklemegidir ...
 • Öý maşynynyň ýuwulýan otagy papoo howa täzelendiriji spreý

  Öý maşynynyň ýuwulýan otagy papoo howa täzelendiriji spreý

  Ady:Papoo Air Freshener

  Tagam:Limon asmasmin Lavender

  Gaplamak aýratynlygyşekillendiriş: Bir kartonda 320ml (24 çüýşe)

  Möhletiň möhleti:3 ýyl

 • döwülen papoo öýde ýelimleýji super ýelim ulanýar (gel 3.5)

  döwülen papoo öýde ýelimleýji super ýelim ulanýar (gel 3.5)

  Önümiň ady:Güýçli ýelim

  Bukjanyň jikme-jigi:Her karton üçin 192 sany

  “OPapoo Air Freshenerutside” karton m ýeňillik:368 X 130X 170 mm

  Kompýuterleriň arassa agramy:3.5g

 • döwülen papoo öýde ýelimleýji super ýelim (suwuk 3g)

  döwülen papoo öýde ýelimleýji super ýelim (suwuk 3g)

  Önümiň ady:Güýçli ýelim

  Bukjanyň jikme-jigi:Her karton üçin 192 sany

  Karton ölçeginiň daşynda:368 X 130X 170 mm

  Kompýuterleriň arassa agramy: 3g