Insektisid Aerozol

 • Mör-möjeklere garşy boksçy insektisid aerozol spreýi (300ml)

  Mör-möjeklere garşy boksçy insektisid aerozol spreýi (300ml)

  Boksçy insektisid spreýiumuman çybynlary we näsazlyklary ýok edýän köp maksatly insektisid spreýidir;tarakanlar, garynjalar, milpede, uçýan we goýun tomzagy.Önüm piretroid serişdelerini täsirli maddalar hökmünde ulanýar.Ony içerde we daşarda ulanyp bolýar.“Boxer Industrial Co. Limited” esasy we beýleki dezinfeksiýa, antibakterial we zyýanly önümler hökmünde çybynlara we insektisid önümlerine garşy gündelik himiki serişdeleri öndürýär we öndürýär.Qualityokary hilli, arzan bahasy, saglygy goraýyş we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri sebäpli ol giňden garşylanýar, dünýäde uly ilatdan lezzet alýar.

 • Mör-möjeklere garşy boksçy insektisid aerozol spreýi (600ml)

  Mör-möjeklere garşy boksçy insektisid aerozol spreýi (600ml)

  Boks insektisid spreýi, R&D tarapyndan öndürilen, Güýç nyşany bolan çüýşedäki boks dizaýny bilen ýaşyl reňkli önüm.1,1% insektisid daerosoldan, 0,3% tetrametrinden, 0,17% sipermetrinden, 0,63% esbiotrinden durýar.Işjeň himiki piretrinoid maddalary bilen birnäçe mör-möjeklere (çybynlar, çybynlar, tarakanlar, garynjalar, burunlar we ş.m.) islenmeýän ýa-da ýok ediji hereketlere gözegçilik edip we öňüni alyp biler.Iki dürli ululykda bar, kiçijik 300 ml çüýşe we uly 600 ml çüýşe, ulanmazdan ozal gowy silkäň, gapylary we penjireleri ýapyň, howa çalşygyndan 20 minut soň otaga giriň.Önümi ýokary temperatura sezewar etmekden gaça duruň we ulanylandan soň elmydama eliňizi ýuwuň

 • Mör-möjeklere garşy garyjy insektisid aerozol spreýi

  Mör-möjeklere garşy garyjy insektisid aerozol spreýi

  Çybynlaryň 2450-den gowrak görnüşi bar we olar saglyga howp salýar, şeýle hem adamlar we itler üçin bizar edýär.Bu töwekgelçiligi azaltmak üçin “Boxer Industrial Co., Ltd” köp maksatly Aerosol insektisid spreýini öndürip, oňa girdi.Önüm Hytaýyň däp bolan medeniýetini miras aldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär.1,1% Aerosol insektisid, 0,3% Tetrametrin, 0,17% sipermetrin we 0,63% S-bioalletrinden öndürilýär.Piretroid serişdelerini täsirli maddalar hökmünde ulanmak, çybynlary, çybynlary, tarakanlary (ylmy ady: Blattodea), garynjalar, Milipede, Goňur tomzagy we burunlary netijeli öldürip biler.Qualityokary hilli, arzan baha, saglyk we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri biziň işimizi 30-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratýar.Mundan başga-da, dünýäniň köp ýerinde golçur kärhanalarymyz, gözleg-barlag edaralarymyz we önümçilik bazalarymyz bar.

 • Alkoho mugt sanitizator boksçy dezinfeksiýa spreýi

  Alkoho mugt sanitizator boksçy dezinfeksiýa spreýi

  Ady:Boksçy dezinfeksiýa spreýi

  Tagam:Limon, Sanders, Kirpik, Gül

  Gaplamak aýratynlyklary:Bir kartonda 300ml (12 çüýşe)

  Möhletiň möhleti:3 ýyl