Çybyn rulony

 • Boksçy tebigat süýümli ösümlik çybyn rulony

  Boksçy tebigat süýümli ösümlik çybyn rulony

  Boksçy tolkun süýşmesinden soň ösümlik süýümleri we sandal agajy bilen çybynlara garşy iň soňky spiral.Çybynlary ýok etmegiň we şol bir wagtyň özünde uklamaga kömek edýän tebigy funksiýalary bar.Sandal agajynyň ýagy we -trametrin preparatlary bilen, çybynlary ýok etmek üçin tebigy maddalary we häzirki zaman tehnologiýalaryny birleşdirýär.Tebigat ösümlik süýümi bilen öndürilýär, zawod kagyz plita ýasaýar, soňra pyçak maşynynyň üsti bilen rulon şekilli ýasalýar.

 • Superkill tebigat süýümli ösümlik çybyn rulony

  Superkill tebigat süýümli ösümlik çybyn rulony

  Adaty hytaý medeniýetini miras aldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirildi.Kanun materialy hökmünde uglerod tozanyndan ýasalýar we täzelenip bilýän ösümlik süýümi bilen işlenip düzülýär.Qualityokary hilli, arzan baha, saglyk we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri biziň işimizi 30-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratýar.Mundan başga-da, dünýäniň köp ýerinde golçur kärhanalarymyz, gözleg-barlag edaralarymyz we önümçilik bazalarymyz bar.

 • Tolkunly tebigy süýümli çybyn rulony

  Tolkunly tebigy süýümli çybyn rulony

  Tolkunly kagyz rulony ösümlik süýümi çybyn rulonydyr, häzirki zaman tehnologiýasyndan peýdalanyp, adaty çybyn rulonlarynyň çig mal hökmünde uglerod tozanyny ulanyp, daşky gurşawa ýetirýän ägirt uly zyýanyny döwmek üçin ulanylýar we çig mal hökmünde täzelenýän ösümlik süýümi bilen ösdürilýär.Önümiň ýokary hilli, arzan bahasy, saglygy goraýyş we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri sebäpli Afrika bazarynda ýokary maslahat berilýär.“Boxer Industrial Company” çäklendirilen, “Wavetide” kagyz rulonynyň öndürilmegi esasy we beýleki dezinfeksiýa hökmünde çybynlara we insektisid önümlerine garşy gündelik himiki serişdeleri öndürýär we öndürýär.Tolkunly kagyz rulony, döwülmeýän ösümlik süýümi bilen döwrebap tehnologiýany çig mal hökmünde ulanýar.Elýeterli bahasy, daşky gurşawa arassa we uzak wagtlap ýakylýan ýokary hilli çybyn rulony.Ösümlik süýümi çybyn rulony aňsatlyk bilen bölünýär, ýakylýar, ulanylandan soň eliňizi hapalamaň, ulagda ýitgi ýok, döwülmeýän we çilimsiz.Tolkun süýümli çybyn rulony çybynlary ýok etmekde we çybynlaryň dişlenmeginiň öňüni almakda täsirli.

 • Tebigy süýümli çybyn rulonyny bulaşdyrmak

  Tebigy süýümli çybyn rulonyny bulaşdyrmak

  Çybynlardan goraýan rulon, ösümlik süýümi we sandal agajy bilen täze ANTI MOSQUITO COIL.

  Esasan kagyz bilen we sandal agajynyň ýagy we Taýýarlyk-TETRAMETHRIN kombinasiýasy sebäpli, çybynlary ýok etjek we 12 sagat töweregi çybynlara garşy saklaýan ysy sebäpli, döwülmez diýen ýaly we ýakylmazdan uzak dowam edýär.