COVID-19-19 epidemiýasynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek wagtynda dezinfeksiýa önümleri adamlaryň durmuşynda möhüm orna öwrüldi

COVID-19-19 epidemiýasynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek wagtynda dezinfeksiýa önümleri adamlaryň durmuşynda möhüm orna öwrüldi.Bazarda dezinfeksiýa önümleriniň köp görnüşi bar we önümiň hili hasam deň däl.Dezinfeksiýa önümleriniň sanitariýa hilini üpjün etmek üçin şäher saglygy goraýyş we maşgalany meýilleşdiriş gözegçilik instituty, şäher saglygy goraýyş guramasyny dezinfeksiýa önümleriniň önümçilik kärhanalarynda we kärhanalarynda köp baglanyşyk gözegçiligi we gözden geçirmek we wagtynda nusga alma barlagyny geçirmek üçin gurady.
Dezinfeksiýa önümleriniň sanitariýa hilini üpjün etmek üçin saglyk gözegçiligi näme etdi?
Şäher häkimliginiň saglyk toparynyň bitewi ýerleşdirilmegine görä, şäher saglygy goraýyş we maşgalany meýilleşdiriş gözegçilik instituty dezinfeksiýa önümleriniň çeşmesinden ahyryna çenli dezinfeksiýa önümlerine ýörite gözegçilik we gözden geçirmek üçin şäheriň saglyk gözegçilik edaralaryny gurady. saglyk talaplary
Düzgünleşdirmegiň çeşmesi
Birinji ädim dezinfeksiýa önümleriniň önümçiligine berk gözegçilik etmekdir.Şäher we etrap saglygy goraýyş edaralary ähli dezinfeksiýa önüm öndürijilerine doly gözegçilik we gözden geçiriş geçirer.Esasan ösümlik gurşawyna we ýerleşişine, önümçilik meýdanyndaky sanitariýa şertlerine, önümçilik enjamlaryna, material goşma we belligi el bilen dolandyrmak, material saklaýyş şertleri, sanitariýa hilini dolandyrmak, kärhana işgärleriniň paýlanyşy, marketingden öň dezinfeksiýa önümleriniň saglygyna we howpsuzlygyna baha bermek we ş.m. .
Terminalyň yzarlanylyşy
Ikinji baglanyşyk, dezinfeksiýa önümleriniň satuwyna gözegçilik etmekdir.Dezinfeksiýa önümleriniň iş bölümlerine gözegçilik we gözden geçiriň, iş bölümleriniň ygtybarly şahadatnamalary (dezinfeksiýa önümlerini öndürijiniň sanitariýa ygtyýarnamasy, dezinfeksiýa önümleriniň sanitariýa baha beriş hasabaty ýa-da täze dezinfeksiýa önümleri üçin sanitariýa ygtyýarnamasynyň tassyklama resminamasy) soraýandygyna ünsi jemläň. iş bölümleri etiketkany kesgitlemegiň aç-açan bozulmagy bilen dezinfeksiýa önümlerini satýarlar (doly däl şahsyýet, adaty däl at, çişirilen täsirlilik, köpçüligiň netijeliligi we ş.m.) Subutnamasy ýok, dezinfeksiýa önümlerini we sanitariýa hilini bozýan beýleki önümleri satmalymy? dezinfeksiýa önümlerinden ýa-da bikanun goşulýar.
Tötänleýin gözden geçirmek
Üçünji baglanyşyk, dezinfeksiýa önümleriniň tötänleýin nusgalyk barlagy.Urisurisdiksiýada öndürilen we işleýän dezinfeksiýa önümleri tötänleýin nusga alynmaly we gözden geçirmek üçin tabşyrylýar, şonuň üçin dezinfeksiýa önümleriniň saglyga zyýanly howplaryny öz wagtynda tapyp bilersiňiz.
Saglyk gözegçileri dezinfeksiýa önümleriniň çeşmesinden ahyryna çenli arassaçylyk hilini üpjün etmek üçin dezinfeksiýa önümlerini öndürijilerde gündelik gözegçilik we gözleg, ýörite gözegçilik we gözleg we tötänleýin nusgalyk barlag geçirmeli.


Iş wagty: 27-2022-nji sentýabr