Täze önümimiziň ajaýyp çykarylyşy: PAPOO MEN Sakgalýan köpük we PAPOO MEN BODY SPRAY

Saç syrmak, saç syrmakda ulanylýan derini bejermek önümidir.Onuň esasy düzüm bölekleri suw, sýrfaktant, suw emulsiýa kremindäki ýag we çygly, deriniň we deriniň arasyndaky sürtülmäni azaltmak üçin ulanylyp bilner.Saç syrdyrylanda derini iýmitlendirip, allergiýa garşy durup, derini ýeňilleşdirip we gowy nemlendiriji täsir edip biler.Derini uzak wagtlap goramak üçin nemlendiriji film döredip biler.

Sakgaldaky ýagy emulsiýa edip, çygly bolandan soň sakgalyň çişmegini we ýumşaklygyny, saç syrmak prosesini ýaglap, sakgaldan soň ýanýan ýa-da titreýän duýgyny ýeňilleşdirip, deriniň sakgaldaky nemlendiriji täsirini güýçlendirip bilýän köpükli aerozoldyr.

Başlyk Holding LTDdünýädäki erkek sakgalyň aýratynlyklaryny birleşdirip, PAPOO SHAVING FOAM-y ösdürýäris, islendik erkek sakgalyna laýyk gelýär we güýçli işleýär.

Ilki bilen süýümlere we saçlara ýagy emulsiýa edip, süýümleri we saçlary suw bilen nemlenenden soň çişip, ýumşak we salkyn edip biler.Şol bir wagtyň özünde-de gowy ýaglamak bolýar.Ikinjiden, ol ütükleri rahat herekete getirip biler we ulanylandan soň derini tekiz we çygly saklap biler. Sakgalyny ýumşatmak, syrdyrma prosesini ýaglamak, syrdyranyňyzdan soň ýanmak ýa-da titremek duýgusyny ýeňilleşdirmek we deriniň nemlendiriji täsirini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar. sakgal, PAPOO MEN SHAVING FOAM OEM-i kabul edýär.

“PAPOO MEN BODY SPRAY” bedene hoşboý ys sepmek, bedeniň hoşboý ysyny saklamak we ulanyjylara deňsiz-taýsyz salkyn we şatlykly tolgunmak üçin ulanylýar.Dezodorant spreý esasan goltuk üçin ulanylýar, bu goltugyň derlemeginiň öňüni alyp biler, dörän aşa köp ysyň öňüni alyp biler we goltugy täze we rahat saklar.Tomusda adaty gündelik önüm. Hoşboý ysly spreý, melhemden has täze we köp ulanylýan ýerler üçin has amatly bolar.Hoşboý ys tebigy we täze.Esasan bedeniň ysyny aýyrmak üçin niýetlenendir.Hoşboý ys ýumşak we serginlediji bolup, sowadyş we ýylylygy aýyrmak täsirine eýe.PAPOO MEN BODY SPRAY OEM we özleşdirmäni kabul edýär.

cds1 cds2cds4 cds5 cds3


Iş wagty: 10-2022-nji oktýabr