2022-nji ýylda “CHIEF STAR” -yň üçünji tapgyry üstünlikli tamamlandy.Bu hormaty kimiň alandygyny göreliň

Ilkinji iki döwürde CHIEF STAR saýlanandan soň, üçünji döwürdäki bäsdeşlik has ýitileşdi.Daşary ýurtly işgärler adatdakysyndan has köp işlediler, birin-birin nyşana ýetdiler we üstünlikli CHIEF STAR-yň üçünji döwri boldular

081739fb 76e67c44 66b96e16 c3b2ee62 fb768979 3698c27d 06a62271 d30336ad


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr