Agzalarymyz Kärhanasy

Agzalarymyz Kärhanasy

logochiuf

Hangzhou Baş Tehnologiýa Ş.

Umumy senagat strategiýasyny düzmek, tertiplemek we umumy dolandyrmak.

logochiuf

“International International Co. Ltd.” we dürli ýurtlardaky golçur kärhanalary

Kompaniýanyň daşary ýurt satuw platformasy, kompaniýanyň strategiýasyny durmuşa geçirmek üçin esasy güýç.

logot

SINO CONFO Group Co., Ltd. we oňa degişli zawodlar

Tebigy dermanlary we saglygy goraýyş önümlerini ösdürmek üçin platforma;Adaty hytaý lukmançylygynyň başlangyjy, esasy we beýleki arassa tebigy haýwan we ösümlik ekstraktlary hökmünde tebigy narpyz efir ýagy bilen CONFO saglyk seriýaly önümleri öndürýär we öndürýär.Önümleri adaty hytaý lukmançylyk medeniýetinden miras galyp, häzirki zaman tehnologiýasy bilen ösdürilýär.Ajaýyp netijeliligi, giň ulanylyşy, üýtgeşik görnüşi we ýylboýy garaşma aýratynlyklary bilen Günbatar Afrika bazarynda gaty satyldy we tiz wagtda bu pudakda birinji marka boldy.

logort12

“Boxer Industrial Co., Ltd.” we oňa degişli zawodlar

Hytaýyň ösen tehnologiýasynyň hereketlendirijisi, ekologiýa taýdan arassa öý himiki serişdeleri üçin ösüş platformasy.Esasy hökmünde çybynlara garşy we insektisid önümleri we beýleki dezinfeksiýa, antibakterial we zyýanly önümleri bolan öý gündelik himiki serişdelerini öndürýär we öndürýär.Çybynlardan goraýan täze önüm, ösümlik süýümi çybyn rulony, häzirki zaman tehnologiýasyndan peýdalanyp, adaty çybyn rulonlarynyň çig mal hökmünde ulanylýan adaty çybyn rulonlary sebäpli dörän daşky gurşawa ýetirilen zyýany ýeňip geçmek üçin döwrebap tehnologiýany ulanýar, ýöne bobinlerimiz çig mal hökmünde täzelenýän ösümlik süýümi bilen ösdürilýär. .Qualityokary hilli, arzan bahasy, saglygy we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri sebäpli Afrika halky tarapyndan giňden garşylanýar.“BOXER”, “WAVETIDE”, “CONFUKING”, “SUPERKILL” we “PAPOO” köp ýerlerde gündelik himiýa pudagynda öňdebaryjy markalara öwrüldi.

marka_icon_3

OOOLALA Azyk senagaty kärhanasy we oňa degişli zawodlar

Sagdyn we lezzetli iýmit üçin ösüş platformasy, Hytaýyň iýmit medeniýetini ýaýradýan.Traditionalerli däp bolan ingredientleri hytaý tagamlary bilen birleşdirýär we iýmit önümlerine üns berýär;üç esasy markasy OOOLALA, CHEFOMA we SALIMA degişlilikde içgilere, çişirilen naharlara we tort naharlaryna, şol sanda goňur tüwi rulonlaryna, soganly dänelere we saçylara üns berýär.Atlar we sandwiç biskwitleri ýaly ekzotik hytaý adaty naharlary, satuwa çykarylandan soň sarp edijiler tarapyndan öwüldi we isleg artýar.